ABOUT

Salomé Escribà Oliva

Estudis de pintura i fotografia (escola Massana) Gràfica Publicitària (CFGS) i Gràfica Interactiva (CFGS), il·lustarció (Escola Dona (Diba) amb Ignasi Blanch), desenvolupament web, SEO, Social Media, UX i UI, muntatge de vídeo, processat RAW, formació ocupacional (CIFO).

Investigo, ordeno informació, pregunto i em faig preguntes, identifico problemes, resolc, experimento, defineixo, innovo, planifico, gestiono, conceptualitzo, dissenyo, executo estratègies, elaboro…

 • Il·lustració (en tècniques tradicionals i digitals).
 • Publicacions digitals interactives.
 • Branding.
 • Disseny de publicitat online i offline en tota classe de suports i materials de merchandising.
 • Retolació d’espais, disseny de pictogrames i senyalètica.
 • Packaging i etiquetatge.
 • Gravació i edició de continguts audiovisuals.
 • Reportatges fotogràfics.
 • Disseny i maquetació de tota mena de publicacions en suport paper i digitals.
 • Webs personalitzades i adaptades als nous dispositius, SEO orgànic i gestió de campanyes de Google Adwords.
 • Conceptualització i producció projectes expositius museogràfics o comercials.
 • Planificació i gestió campanyes de Social Media Marketing, creació de l’estratègia i els continguts.
 • Retoc fotogràfic i optimització d’imatges per als seus diversos usos.
 • Disseny d’infografies
 • Projectes murals amb pintures ecològiques d’interior i d’exterior.

Painting and photography studios (Massana school) Advertising Graphics (CFGS) and Interactive Graphics (CFGS), illustration (Escola de la Dona (Diba) with Ignasi Blanch), web development, SEO, Social Media, UX and UI, video editing , RAW processing, occupational training (CIFO).

I research, order information, I ask and I make me questions, identify problems, solve, experiment, define, innovate, plan, manage, conceptualize, design, execute strategies, elaborate…

 • Illustration (in traditional and digital techniques).
 • Interactive digital publications.
 • Branding.
 • Design of online and offline advertising in all kinds of media and merchandising materials.
 • Space signage, pictogram design and signage.
 • Packaging and labeling.
 • Recording and editing of audiovisual content.
 • Photographic reports.
 • Design and layout of all kinds of paper and digital publications.
 • Websites customized and adapted to new devices, organic SEO and Google Adwords campaign management.
 • Conceptualization and produce museographic or commercial exhibition projects.
 • Planning and managing Social Media Marketing campaigns, creating strategy and content.
 • Photo retouching and image optimization for its various uses.
 • Infographic design
 • Mural projects with ecological interior and exterior paintings.